2521 Sayılı Avda Sporda Kullanılan Tüfekler, NişanTabancalarının  yapımı, alımı, satımı ve bulundurulmasına dair Kanun

 Silah Kanun ve Yönetmelikleri

 

 

Silahdar Av Malzemeleri

Kanun Numarası : 2521

Kabul Tarihi : 11/9/1981

Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 15/9/1981 Sayı : 17459 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 20 Sayfa : 419

Birinci Bölüm

Genel Hükümler Amaç:

Madde 1 – Kanunun amacı, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamı dışında kalan yivsiz av tüfekleri, spor ve nişan tüfek ve tabancaları ve av bıçaklarının yapımı ve satışına ilişkin esasları belirlemek, bunların taşınması ve bulundurulmasını belgeye bağlamak suretiyle denetimini sağlamaktır.

Kapsam:

Madde 2 – Her türlü yivsiz av tüfeklerini, hava ve gaz basıncı ile çalışan ateşsiz nişan tüfek ve tabancalarını ve bunların aksamını yapan fabrika, ve imalathanelerin kurulması, işletilmesi, tüfek ve tabancalar ile av bıçaklarının yapılması, satılması, satın alınması, bulundurulması ve taşınması bu Kanun hükümlerine tabidir.

Tarifler:

Madde 3 – Bu Kanun kapsamına giren;

a) Yivsiz av tüfekleri: Avda ve atıcılık sporunda kullanılan ve namlularında yiv-set bulunmayan tüfeklerdir.

b) Spor ve nişan tüfekleri ve tabancaları: Hava ve gaz basıncıyla çalışan ateşsiz, namluları yivli veya yivsiz olan, uluslararası standartlara uyan tüfek ve tabancalardır.

c) Av bıçağı: Sadece avda kullanılan, av hayvanlarını kesmeye, yüzmeye ve parçalamaya yarayan oluksuz, sırtı küt veya testereli bıçaklardır. Bu Kanun kapsamına giren av tüfek, nişan tüfek ve tabancası ve av bıçaklarının diğer özellikleri, tipleri, uluslararası ve ulusal standartlara uygunluğu, Kanunun uygulama şekline ilişkin yönetmelikte belirtilir.

İkinci Bölüm

Yapım Fabrika veya imalathane kuruluşuna izin verme:

Madde 4 – Yivsiz av tüfekleri ile sporda kullanılan nişan tüfek ve tabancalarını ve bunların aksamını yapmak üzere fabrika veya imalathane kurmak isteyenler, kuruluş izni almak için kuruluş yerinin, plan ve projesinin uygunluğunun onaylandığını ve imalatın niteliğini ve kapasitesini belirleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca düzenlenmiş belgeler ile fabrika veya imalathaneyi yönetecek sorumluların teknik yeterliğini belirleyen belgeyi ekleyerek İçişleri Bakanlığına başvurmak zorundadırlar. Fabrika ve imalathane kurulabilmesi için, imalatın Sayfa 1 5326 niteliğine göre yıllık asgari kapasiteye ve sorumlu yöneticilerin teknik yeterliliklerine ilişkin esaslar yönetmelikte belirtilir. İçişleri Bakanlığınca, yukarıda belirtilen biçimde ve yönetmelikte öngürülen esaslara uygun olarak yapılacak başvuru üzerine gerekli inceleme, araştırma ve soruşturma yapılmak suretiyle izin isteyenin ve sorumlu yöneticilerin durumlarının güvenlik bakımından uygun olduğunun saptanması koşulu ile kuruluş izni verilir. Kuruluş izni, fabrika veya imalathanenin yıllık kapasitesi dikkate alınarak ve her halde iki yılı geçmemek üzere İçişleri Bakanlığınca saptanacak süre için geçerlidir. Bu süre ancak kuruluşu geciktiren veya engelleyen zorlayıcı nedenlerin İçişleri Bakanlığınca haklı bulunması ve kabulü koşulu ile bir seneyi geçmemek ve bir defaya mahsus olmak üzere uzatılabilir.

Faaliyet izni:

Madde 5 – Verilen kuruluş iznine göre kurulan Fabrika veya imalathane için; tesisatın plan ve projesine ve işletme özelliğine uygunluğunun Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca onaylanması koşulu ile İçişleri Bakanlığınca faaliyet izni verilir.

İmalatın standardizasyonu ve denetimi:

Madde 6 – Yivsiz av tüfeği imal eden fabrika ve imalathanelerde üretilen tüfeklerin, Türk Standartları Enstitüsünce kabul edilip Bakanlar Kurulu kararı ile mecburi kılınan av tüfekleri standardına uygun olup olmadığı İçişleri ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlıklarınca müştereken denetlenir. Kapasitesi ayda 50 adet tüfeği aşan fabrika veya imalathanelerin kendi bünyelerinde namlu basınç kontrol tezgahı tesis etmeleri zorunludur. Bu miktardan düşük kapasiteli imalathaneler namlu basınç deneylerini yakınlarındaki fabrika veya imalathanelerin kontrol tezgahlarında ya da Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu basınç kontrol tezgahlarında yaptırmak ve deneyden geçen her namluyu damgalatmak zorundadırlar. Standardın uygulanması, namlu basınç kontrolünün yapılması ve denetime ilişkin diğer hususlar yönetmelikte belirtilir.

Üçüncü Bölüm

Alım ve Satım İşleri İmalat ve satışların bildirilmesi:

Madde 7 – Bu Kanun kapsamına giren yivsiz av tüfekleriyle nişan tüfek ve tabancası imal eden kişi ve kuruluşlar, o ay içinde imal ettikleri ve sattıkları mamullerin cins, çap ve seri numaralarını belirtmek koşulu ile miktarını ve satın alan kişi ve kuruluşun ad ve açık adreslerini belirleyecek tarzda düzenliyecekleri listeleri, ihraç edilenlerin ihraç ve gümrük belgelerini ertesi ayın sonuna kadar, ilçelerde kaymakamlığa, il merkezlerinde valiliğe vermek zorundadırlar.

Satışta aranacak belgeler:

Madde 8 – Yivsiz tüfeklerin satışında; satıcıdan satıcılık belgesi, alıcıdan (…) mahallin en büyük mülkiye amirinden alınacak yivsiz tüfek satın alma belgesi aranır. Hava ve gaz basıncı ile çalışan ateşsiz tüfek ve tabanca satışlarında bu belge aranmaz.

Bu fıkrada yer alan "av tezkeresi, yoksa " ibaresi, 1/7/2003 tarih ve 4915 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile metinden çıkarılmış; aynı fıkrada yer alan, "sahipliği" ibaresi ise "satın alma" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. Sayfa 2 5327 Satıcılar bir ay içinde, önceki ay sattıkları tüfek ve nişan tabancalarının cins, marka, çap ve seri numaraları ile alıcının açık adresini, yivsiz av tüfekleri alıcıları tarafından ibraz edilen yivsiz tüfek ruhsatnamesi veya yivsiz tüfek satın alma belgesinin tarih ve numarasını da gösteren listeleri mahallin en büyük mülkiye amirine vermek zorundadırlar.

Dördüncü Bölüm

Belge ve Ruhsat İşlemleri Belgeler

Madde 9 – Yivsiz tüfek ruhsatnameleri, yivsiz av tüfeklerini taşıma ve bulundurma izin belgesi yerine geçer. Yivsiz tüfek ruhsatnamesi hamilleri sahip oldukları av tüfeklerinin cins, marka, çap ve seri numaralarını yivsiz tüfek ruhsatnamesine kaydettirmek zorundadırlar. Yivsiz av tüfeği almak, taşımak ve bulundurmak isteyen kişiler, oturdukları mahallin en büyük mülkiye amirinden yivsiz tüfek ruhsatnamesi almak zorundadır. Sahip oldukları tüfeklerin cins, marka, çap ve seri numaraları bu belgeye kaydedilir. Bu belge bir defaya mahsus olmak üzere verilir, ancak avcılık belgesi yerine kullanılmaz. Yivsiz tüfek satın alma belgelerinin verilmesi, bu belgelere ve yivsiz tüfek ruhsatnamelerine tüfeklerin niteliklerinin işaretlenmesi, ayrıca av bıçaklarının damgalanması ve diğer işlemler ile bunlara ilişkin kayıtların tutulmasına dair esas ve usuller yönetmelikte belirtilir.

Tüfek ve tabancaların el değiştirmesi:

Madde 10 – Yivsiz av tüfekleri ile nişan tüfek ve tabancalarının herhangi bir nedenle el değiştirmesi halinde yapılacak iş ve işlemler yönetmelikte belirtilir.

Beşinci Bölüm

Suçlar ve Cezalar İzinsiz imalata ilişkin cezalar:

Madde 11 – 4 üncü maddede belirtilen kuruluş iznini veya 5 inci maddede belirtilen faaliyet iznini almadan bu Kanun kapsamına giren yivsiz tüfek, nişan tüfek ve tabancaları imal eden fabrika veya imalathane kuranlara veya işletenlere veya işyerleri ya da ikametgahlarında söz konusu silahları imal edenlere veya 6 ncı maddede belirtilen esaslara aykırı olarak yapan veya satanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 15 000 liradan az olmamak üzere ağır para cezası verilir. İmal edilen veya satılan tüfek ve tabancaların müsaderesine hükmolunur. İmalat ve satış listeleri ile belgelerinin zamanında verilmemesine ilişkin cezalar:

Madde 12 – 7 nci ve 8 inci maddelerde belirtilen imalat ve satış listeleri ile belgelerini süresi içinde vermeyen veya imalat ya da satışını bildirmeyen imalatçı ve satıcılara 5.000 liradan 20.000 liraya kadar ağır para cezası verilir. Tekerrürü halinde iki katı cezaya hükmolunur. İkinci tekerrürde imalatçı veya satıcılara 1 yıldan az olmamak üzere hapis cezası ile birlikte ceza süsüresi kadar meslek ve sanatın tatili cezasına hükmedilir.

Yivsiz tüfek ruhsatnamesi ve diğer belgelere ilişkin cezalar:

Madde 13 – Yivsiz tüfek ruhsatnamesi  olmadan yivsiz av tüfeği bulunduran veya taşıyanlar hakkında Türk Ceza Kanununun 549 uncu maddesindeki ceza hükümleri uygulanır ve ayrıca tüfeğin müsaderesine hükmedilir.

1/7/2003 tarihli ve 4915 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile; bu fıkrada yer alan "av tezkeresi" ibaresi, "yivsiz tüfek ruhsatnamesi "; "sahipliği" ibaresi, "satın alma" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

1/7/2003 tarihli ve 4915 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile; bu maddenin birinci fıkrasında yer alan "av tezkereleri" ibaresi, "yivsiz tüfek ruhsatnameleri"; "av tezkeresi" ibaresi, "yivsiz tüfek ruhsatnamesi"; "av tezkeresine" ibaresi, "yivsiz tüfek ruhsatnamesine", ikinci fıkrasında yer alan; "Avcılık dışındaki amaçlarla" ibaresi, "Yivsiz"; "sahipliği belgesi" ibaresi, "ruhsatnamesi"; "av tezkeresi" ibaresi, "avcılık belg esi", 3 üncü fıkrasında yer alan; "sahipliği" ibaresi,"satın alma"; "av tezkerelerine" ibaresi, "yivsiz tüfek ruhsatnamelerine" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

1/7/2003 tarihli ve 4915 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile; bu maddenin başlığında yer alan "av tezkeresi" ibaresi, "yivsiz tüfek ruhsatnamesi", madde metninde yer alan "av tezkeresi" ibaresi , "yivsiz tüfek ruhsatnamesi" olarak değşitirilmiş ve metne işlenmiştir.

1/7/2003 tarihli ve 4915 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile; bu arada yer alan "veya yivsiz tüfek sahipliği belgesi" ibaresi madde metninden çıkartılmıştır.

Altıncı Bölüm

Geçici Hükümler

Geçici Madde 1 – Bu Kanun kapsamına giren yivsiz av tüfeği, nişan tüfek ve tabancası imal eden fabrika ve imalathaneler, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde, teknik nitelikler, kapasite ve güvenlik yönünden uygun şartlara sahip olduklarını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına onaylatmak ve İçişleri Bakanlığından faaliyet izni almak ve aynı zamanda bu süre içinde 6 ncı madde hükümlerine göre namlu basınç kontrol tezgahlarını kurmak zorundadırlar. Bu şartları yerine getirmeyen fabrika ve imalathanelerin faaliyetleri sürenin bitiminde durdurulur.

Geçici Madde 2 – Ellerinde yivsiz av tüfeği bulunanlar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde;

a) Av tezkeresi hamilleri yivsiz av tüfeklerini bu tezkerelerine işletmek,

b) Av tezkeresi olmayan avcılar, av tezkeresi almak,

c) Diğerleri, yivsiz tüfek sahipliği belgesi almak, Zorundadırlar. Bu süre içinde, yukarıda belirtilen işlemleri yapanlardan menşe ve 6 ncı maddede belirtilen şartlara uygunluk aranmaz.

Geçici Madde 3 – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi izleyen 60 gün içinde tüm imalatçı ve satıcılar ellerinde bulundurdukları yivsiz av tüfeklerini, nişan tüfek ve tabancalarını mahallin en büyük mülki amirliğine bildirmek zorundadırlar. Tespit edilen bu tüfek ve tabancalar hakkında 6 ncı madde hükmü uygulanmaz. Ancak bu tespitten sonra yapılacak imalat ve satışlarda 6 ncı madde hükümleri uygulanır.

Ek Geçici Madde 1 – (Ek: 16/6/1983 – 2848/3 md.) Yivsiz av tüfeği sahibi olup da Kanunun geçici 2 nci maddesinde belirtilen süre içinde yivsiz tüfek sahipliği belgesi almayanlar veya tüfeklerini av tezkerelerine işletmeyenler bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde menşe ve 6 ncı maddede belirtilen şartlara uygunluk aranmadan ellerindeki yivsiz av tüfeklerini av tezkerelerine işlettikleri veya yivsiz tüfek sahipliği belgesi aldıkları takdirde haklarında takibat yapılmaz. Bu Kanunun yayımı tarihinden önce haklarında 13 üncü madde uyarınca takibata başlanılmış olması halinde bu takibatlar durdurulur. Henüz infaz edilmemiş mahkümiyet kararları infaz edilmez ve kanuni sonuçları ortadan kalkar. Mahkümiyet hükümlerine ait sicil varakaları adli sicilden çıkarılır. Müsaderesine karar verilmekle beraber ilgili mercilere henüz teslim edilmemiş olan tüfekler sahiplerine geri verilir.

Ek Geçici Madde 2 – (Ek: 29/11/1984 – 3090/1 md.) Yivsiz av tüfeği sahibi olup da Kanunun geçici 2 nci ve ek geçici 1 inci maddelerinde belirtilen süreler içinde vali veya kaymakamlıklardan yivsiz tüfek sahipliği belgesi almayanlar veya tüfeklerini av tezkerelerine işletmeyenler bu Kanunun yürürlüğe girdigi tarihten itibaren altı ay içinde menşe ve 6 ncı maddede belirtilen şartlara uygunluk aranmadan ellerindeki yivsiz av tüfeklerini av tezkerelerine işlettikleri veya yivsiz tüfek sahipliği belgesi aldıkları takdirde haklarında takibat yapılmaz. Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce haklarında 13 üncü madde uyarınca takibata başlanılmış olması halinde bu takibatlar durdurulur. Henüz infaz edilmemiş mahkümiyet kararları infaz edilmez ve kanuni sonuçları ortadan kalkar. Mahkümiyet hükümlerine ait sicil varakaları adli sicilden çıkarılır. Müsaderesine karar verilmekle beraber ilgili mercilere henüz teslim edilmemiş olan tüfekler sahiplerine geri verilir.

Ek Geçici Madde 3 – (Ek: 5/6/1986 – 3304/1 md.) Yivsiz av tüfeği sahibi olup, Kanunda verilen süreler içinde vali veya kaymakamlıklardan yivsiz tüfek sahipliği belgesi almayanlar veya tüfeklerini av tezkerelerine işletmeyenler bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde menşe ve 6 ncı maddede belirtilen şartlara uygunluk aranmadan ellerindeki yivsiz av tüfeklerini av tezkerelerine işlettikleri veya yivsiz tüfek sahipliği belgesi aldıkları takdirde haklarında takibat yapılmaz. Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce haklarında 13 üncü madde uyarınca takibata başlanılmış olması halinde bu takibatlar durdurulur. Henüz infaz edilmemiş mahkümiyet kararları infaz edilmez ve kanuni sonuçları ortadan kalkar. Mahkümiyet hükümlerine ait sicil varakaları adli sicilden çıkarılır. Müsaderesine karar verilmekle beraber ilgili mercilere henüz teslim edilmemiş olan tüfekler sahiplerine geri verilir.

Yedinci Bölüm

Son Hükümler Kaldırılan hükümler:

Madde 14 – 22 Aralık 1934 tarih ve 2637 sayılı Taşınması Yasak Olmayan Silahların Alım Satımı Hakkında Kanun ve buna ilişkin Nizamname yürürlükten kaldırılmıştır.Yönetmelik yapılması:

Madde 15 – Bu Kanun uygulanmasına ilişkin yönetmelik, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde İçişleri Bakanlığının Koordinatörlüğünde, Milli Savunma, Tarım ve Orman, Sanayi ve Teknoloji, Gençlik ve Spor Bakanlıklarınca müştereken çıkarılır.

Yürürlük:

Madde 16 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme:

Madde 17 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.